Pinksterlanddagen 2024

[English below]

Wat is FvGA?

Forum voor Georganiseerd Anarchisme (FvGA) (voormalig FvA) is een samenwerking en onderzoeksproject om een landelijk anarchistische organisatie op te zetten in Nederland op basis van de beginselen van Especifismo. We zijn daarme FvGA als een tussen fase om de nodige fundering te leggen voor een nieuwe landelijke organisatie.

Waarom Especifismo?

Especifismo is een anarchistiche stroming afkomstig uit Uruguay en is gericht op het bouwen aan massabewegingen en revolutionaire organisatie. Kenmerken van deze stroming zijn actief betrokkenheid binnen sociale bewegingen en een strategisch, politiek en organiserend praktijk d.m.v een specifiek anarchistiche organistie.

Especifismo bied ons antwoorden, inzicht en kennnis wat zich geaccumuleerd heeft binnen de georganiseerde strommingen in het anarchisme. Het geeft ons richtlijnen over hoe wij ons als anarchisten op een steeds grotere schaal kunnen organiseren tegen de overheersende klassen om uiteindelijk bij een vrij socialistische samenleving te komen.

Waar we ons momenteel bezighouden

Momenteel werken we aan een manifest en onze generale strategie en principes, met als doel de grondbeginselen van de toekomstige organisatie neer te zetten. We doen onderzoek naar lokale historische tendensen om een stevig basis te hebben voor het toepassen van Especifistische principes hier in Nederland. Daarnaast leggen we landelijk contacten met geïnteresseerden, streven naar zichtbaarheid op landelijke congressen en houden een online doorlopende Especifismo studiegroep.

Hoe sluit ik me aan?

Ben je geintereseerd om je aan te sluiten dan vragen we je om eerst onze studie groep/programma bij te wonen. Hier na kijken we samen hoe je ons kan helpen de organisatie verder op te zetten. Onze deadline voor de opbouw van de organisatie is begin 2025, maar hopelijk kunnen we eerder beginnen. Als je geïnteresseerd bent horen we het graag, je kunt ons bereiken via fva@riseup.net. Voor meer informatie, zie onze website op https://forumvooranarchisme.nl of volg ons op:

Telegram: Telegram: Contact @forumvoorgeorganiseerdanarchisme
Instagram: @forumgeorganiseerdanarchisme


What is FvGA?

Forum for Organized Anarchism (FvGA) (formerly FvA) is a collaboration and research project to set up a national anarchist organization in the Netherlands based on the principles of Especifismo. We see FvGA as an intermediate phase to lay the necessary foundation for a new national organization.

Why Especifismo?

Especifismo is an anarchist current originating from Uruguay aimed at building mass movements and revolutionary organization. Characteristics of this movement are active involvement within social movements and a strategic, political and organizing praxis supported by a specific anarchistic organization.

Especifismo offers us answers, insight and knowledge that has accumulated within the organized movements in anarchism. It gives us guidelines on how we as anarchists can organize ourselves on an increasingly larger scale against the dominant classes and ultimately arrive at a libertarian socialist society.

What we’re working on at the moment

We are currently working on a manifesto and our general strategy and principles, with the aim of establishing the foundational principles of the upcoming organization. We are conducting research into local historical trends in order to have a solid basis for applying Especifist principles here in the Netherlands. In addition, we are building national contacts with those interested, striving for visibility at national conferences and running a recurring online Especifismo study group.

How do I join?

If you’re interested in joining, we ask you to first attend our study group/program. After this, we will look together at how you can help us further set up the organization. Our deadline for building the organization is early 2025, but hopefully we can start sooner. If you are interested, we would love to hear from you, you can reach us at fva@riseup.net. For more information, see our website at https://forumvooranarchisme.nl or follow us on:

Telegram: Telegram: Contact @forumvoorgeorganiseerdanarchisme
Instagram: @forumgeorganiseerdanarchisme